cảm ơn trong tiếng nhật


1
Có rất nhiều từ đồng nghĩa với cảm ơn như cảm tạ, cảm kích,… Thế nhưng để nói đâu là từ trái nghĩa của “cảm ơn”, có thể sẽ khó tìm ra được. Phải chăng lúc người khác nhận được sự giúp đỡ của mình họ sẽ nói cảm ơn, […]

Trái nghĩa của “Cảm ơn” (Arigatou) là gì?