Học từ vựng tiếng nhật bài 01


Học từ vựng tiếng nhật bài 1 1
 第 01課だいいっか 言葉ことば 私わたし :   Tôi (ngôi thứ nhất số ít) 私わたしたち:  Chúng tôi, chúng ta (ngôi thứ nhất số nhiều) あなた    :  Bạn, ông, bà, anh, chị, cô, chú (ngôi thứ hai số ít) あのひと   :   Người ấy, người kia あのかた   :   (cánh nói lịch […]

Học từ vựng tiếng nhật bài 01