MỞ LỚP HỌC KỸ NĂNG DÀNH CHO CÁC BẠN SẮP SANG NHẬT BẢN ĐỂ HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC KỲ NHẬP HỌC THÁNG 04/2016