Bạn có chắc mình viết đã đúng chữ “So” trong bảng Hiragana?