Đại học Việt-Nhật biểu tượng của hợp tác Việt Nam-Nhật Bản