Nhóm máu nào dễ trúng tuyển trước các xí nghiệp Nhật Bản