3 điểm độc đáo ở tiếng Nhật mà tiếng Anh và tiếng Pháp đều không có