con người Việt Nam – Nhật Bản trên địa phận tỉnh Khánh Hòa