Du học Nhật Bản ngành xây dựng – Ngành HOT thiếu nhân lực