ngăn chặn tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh tại Nhật Bản