Nhật Bản tiến hành nghiên cứu thí điểm giảm lượng giao thông trong Olympic