Tại sao khi nói Moshi moshi bạn phải nói đến 2 lần