có gặp phải Kanji bao nhiêu nét đi nữa cũng không sợ!