Có một dấu hiệu rất riêng về “nỗi buồn ngày thứ hai” ở Nhật