Kỹ năng phỏng vấn shushoku (nhân viên chính thức) ở Nhật