‘Viện Pasteur Nha Trang thiếu sinh phẩm do một số tỉnh ỷ lại’